Mika Antic – Mogucnosti

Staviš li težak teret na pleća, hodaćeš posrćući
celo jutro. Ako ga odbaciš, odlepršaćeš
stopalima.
Isto je tako i sa težinom saznavanja.

Gomila prolećnih paukova se grohotom smejala
dok je, nošena vetrom, slušala kinesku
poslovicu: »Samo strpljenje i vreme pretvaraju
dudovo lišće u svilu«.
Pa evo, rekoše oni, mi svakog trena možemo
isplesti toliko niti da prekrijemo nebo.

Kako objasniti prolećnim paucima da nije
važno plesti i ukrašavati vazduh lepotom
svoga tkanja? Važna je upotreba niti.
Još nisam nosio košulju od paukove svile.

Zato ja više verujem jednoj svilenoj bubi i
strpljivom Heraklitu koji misli da ljudi
ogromna znanja nalaze u malim svetovima,
a zaborave traže u većem i zajedničkom.
I verujem Francuzima. List je čak iz Normandije.
Datum 1726: “I sitne kiše jedu velike puteve”.

Zašto se kaže: beskorisno i korisno? Zašto
se kaže: usplahireno i spokojno? Kao što
postoji ponašanje čoveka, sine moj,
tako postoji i ponašanje njegovih misli.

Rado bih nešto dodao Aristotelu. Recimo
da je rekao: »Mudrost je jedina nauka koja
se bavi mudrošću, a ne naukom”.
I onda bih ga i pod ovo potpisao, jer mi je
potrebna i takva razglednica: »Ljubav
je jedina umetnost koja se bavi ljubavlju
a ne umetnošću”.

Kjerkegor kaže: »Nema nikakvog Ovde i
Tamo. Postoji samo nekakvo Svuda i
Nigde«.
A stari dobri momak Ričard Bak dopisao je
ispod toga nešto potpuno suprotno.
Obojica su u pravu.

Ovako kaže Bak: »Kad bi nam prijateljstvo
zavisilo od vremena i zavisilo od prostora,
savladavši ih, mi bismo upropastili naše
druženje.
Savladamo li prostor, ostaje samo Ovde.
Savladamo li vreme, ostaje samo Sada.
I zar ti se ne čini da ćemo se nas dvojica
na tom čudesnom putu između Sada i
Ovde ipak ponekad sretati?”

Sad shvataš, sine moj, da ću morati da ti
objasnim neke stvari.

English Translation

Possibilities

If you put a heavy burden on your back, you will walk stumbling
all morning. If you throw it away, you will fly away
with your feet.
It’s the same with the difficulty of learning.

A bunch of spring spiders laughed out loud
while she, carried by wind, listened to Chinese
proverb: » With time and patience the mulberry leaf
becomes a silk gown«.
So here, they said, we can, at any moment,
knit as much threads to cover the sky.

How to explain to spring spiders that it’s not
important to knit and decorate the air with beauty
of their knitting? What’s important is usage of the threads.
I’ve never worn a shirt made of spider’s silk.

That is why I trust more to a silkworm and
patient Heraclitus who believe that people
find big knowledges in small worlds,
and search for oblivion in bigger and common.
And I believe the French. List is all the way from Normandy.
Date 1726: “Even small rains eat big roads”.

Why do we say: useful and useless? Why
do we say: restless and peaceful? Like there is
man’s behavior, my son,
there is behavior of his thoughts.

I’d love to add something to Aristotle. For example
if he said: »Wisdom is the only science
which considers wisdom and not science”.
And in that case I would put his name under this as well, because
I need such postcard too: »Love
is the only art that considers love
and not art”.

Kjerkegor says: »There’s no Nothing Here
and There. There is only Something Everywhere and
Nowhere«.
And good old fellow Richard Bak wrote
under that something completely opposite.
They are both right.

This is what Bak says: »If our friendship
would depend on time and depend on space,
by overcoming them, we would ruin our
relationship.
If we overcome space, all we have left is Here.
If we overcome time, all we have left is Now.
And don’t you think that the two of us will,
on the marvelous road in between Now and Here,
still sometimes meet ?”

Now you understand, my son, that I will have to
explain some things to you.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Social profiles